0

گناه پشت به گناه

تجاوز به تمام حریم های خصوصی

تظاهر

عادت و یا اعتیاد به گناه 

یک از یک تقوا کار تریم

من خود نفر اول و سبقت پیشی گرفته و نفر اول پیش خدای خود

آه که چه خنده دار است این تفکر تظاهر به تقوا کار بودن

فرقی نداره ، پیر و جوان یک از یک بی رحم تر کافیست تنها دستور توسط کمیته مرگ شعور و انسانیت داده شود ، که این لحظه عزیزتر حتی از جان من است ، منم و این ، منم و این لحظه و یه آینده و شاید هم آنقدر خود فروش باشید که به نرخ حال باشد

آه از تو جنون خوب بودن و خوب زیستن

دین من بالاتر است ! حقیقت را تنها درون این راه پیدا می کنی ، زندگی جاویدان و بهشت برین در این راه است 

خرابم ، مانند خرابه های بم

بی کس ، بی گناه ، بی معنی و اصیل ولی خالی از استفاده و بی فایده

تکرار پشت تکرار این نیکوکاری ریاکاری ، در هر نوع فرهنگ و دینی !

فریاد زدند ، عربده کشیدند آنها که نمی دانند درد ، بی کسی و بی پولی و بیچارگی چیه میگن گناهه !

فریاد کشیدم در برابر خودم دین واقعی ، انسان واقعی ، شخصیت واقعی در احظه مشخص می شود ، در آن لحظه که بتواند و نکند .

از جسم و از دنیا جدا شو

تو خود جزیی از خدایی

لحظه به لحظه درون خدایی

عاشق باش

نفس بکش

تو درون خدایی ، تو کنار خدایی ، خدایت احساست را فکرت را هوش و هواست را می خواند ، خود توست ! 

غرق شو ، کور شو ، هیچ شو 

هیچم کن هیچ مقدس

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید