0

تو خدایی ، هیچ مقدسی ، روح القدسی ، الله یی ، کائناتی ، عیسی مسیحی یا شیطانی یا نه اصلا خود شخص منی ! خود شعور و فهم منی ! 

هر که و هر چه هستی سخت است درک حقیقت و روشنایی تو ! 

هر کس تو را به نوعی می خواند و در هر کدام نشانه ای از تو ! 

 ولی تو خود سرابی ! 
خنده دار است ، من حال قسمتی از تو ولی سخت درگیر شناخت تو ! 

تو کیستی معشوقه هیچ سالیان سال من ! 
در دین ها و آیین ها جستمت ، سخت و سخت و سخت بودی ! 
از تو گریزان شدم ! 
خود را در تو یافتم و تو را همراه همیشگی خود ! 
تو تمام شعور و فهم و صبر و اندیشه منی ! 
ولی تو نیستی !  
و من تنها تورا با درون خود ، خارج از جسم لمس میکنم ، عاشقت می شوم ، می میرم و زنده میشوم ! 
تمام دنیای من همین است ، عاشقی با تو که نیستی هیچ من ! همیشه همراه من !  
تو خود پدر و مادرمی ،خواهرمی ، برادرو و معشوق و دوست و همسایمی ، خالی از جنسیت ! خالی از خود ، پر از وجود غیر قابل انکار ! 

تو تمام خدای منی حتی خدای بی خدایی ام ، تنها وجود ابدی و مطلق، هیچ من ، هیچ مقدس ، هیچ فروتن ، هیچ … 

آه از تو هیچ بازیگوش ، 

آه 

آه 

که تو کیستی که همه به دنبال تو ایم و تو نیستی ! 

تو نه الله یی نه خدایی نه یهوه ای ، نه روح القدسی نه عیسی مسیح و نه هیچ چیز دیگری ! 

تو شاید یکی شبیه من ولی کامل تر و ابدی ،  

خالی از تاریکی ، پر از حقیقت و روشنایی ! زلال و پاک مانند و آب و هوا … تو خالی از هر گونه نقصی ،  

من حال درون تو و دنیایت زیست میکنم ، تو را لمس می کنم ، من یک قطره اسپرم ، من یک انسان ، من یک قسمت از چرخه طبیعت و تو زنده و ابدی رو در رو و درون من ! و من باز برایم سوال است تو خود شعور و فهم منی ؟ خدایی ؟ کائناتی ؟ یا نه این طبیعت است !

آه  

که فقط باید به تو و تمام قانون ها خندید که چنین پیچیده ای ! 

در تمام این سالیان سال در کنار من هیچی هست ! هیچ مقدس ! او صاف مانند هوا ، زلال مانند آب و حقیقتی غیر قابل انکار ! 

من تمام سعیم است این باشم که او می خواهد ! 

آزادی ! آزاد و بی گناه تا به آزادی کسی لطمه ای وارد نکنی حال آن شخص گاه خود تویی ! 

 تویی که آزادی را از خود میگیری و درگیر امیال نفسی می شوی و گاه معتاد ای دنیا و معطلقاتش می شوی و مفید و آرام زیستن را از خود میگیری ! 

آزاد باشد ، خود را آزاد کن از بند دنیا ، مردمان را آزاد بگذار ، هیج خود همیشه همه چیز را پاسخ می دهد و او داور و خدا و تایید کننده دین و رفتار ماست . 

هیچم ، هیچم کن . 

آقای آخر 

تصویر از perhydrol 

 

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید