0

غرق در دنیا می شوی ، بدون اینکه خود متوجه بشوی 

خود فروشی می کنی به قیمت ارزان و به نرخ روز 

تو معتاد به این دنیا شده ای  

ایمانت را ، عقاید و فهم و شعورت را خواب میکنی تا دنیا رنگ هایش بیشتر باشد . 

تو نه آخری نه خری ، یک سست ایمان خود فروش به قیمت هر آنچه که نرخ حال باشد . 

سکوت ، خیانت به خود و شعورت و زندگی سرگردانت . 

تو خوشحال می شوی ، تو به اوج می رسی ، تو بی نیاز می شوی به چه قیمت ؟ به قیمت گرفتن هیچ یک نفر ؟ یا خودت ؟ 

تو می توانی تا آخر عمر تنها بمانی ولی این تنهایی یا شلوغی ناخواسته را با آرامش همراه خود همراه ساز ، خالی از فکر ، خالی از اندوه ، خالی از خجالت جلوی خود . 

سخت است ثانیه به ثانیه فریاد کشیدن ، فریاد کارهایی که نباید ، نباید و تو در کمال آگاهی انجام می دهی تنها برای حال . 

بکش خود و این خواست خود دنیوی را . 

خسته ام از تو اعتیادت به خواستن و شدن و تنها تو بودن . 

تیغ را روی گردنت می گذازم و تمامت می کنم تا همه بدانند در راه خود جان دادن بهتر از خودفروشی خود است . 

تمامت می کنم ، 

تمام تر از تمام نبودن ها و حذف شدن ها . 

. 

آقای آخر 

تصویر از SAMLIM

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید