0

ایران منزوی
یک ایران منزوی ، یک ایران تنها ، یک ایران خسته ، یک ایران سرگردان ، یک ایران بی آینده ، یک ایران بیمار ، یک ایران بی کس و کار ، یک ایران بی دوست ، یک ایران بی عشق ، یک ایران بیکار ، یک ایران روان پریش ، یک ایران بی آینده ، یک ایران بی پول ، یک ایران اعتبار ، یک ایران …
ایران ویران شد ، توسط فرزندان ناخلف .
دیگر کسی تاریخ و تمدن آن را نمی بیند ، دیگر کسی حال و روز او را نمی بییند ، انسان های درون او را نمی بیند و دیگه حتی خود او را هم نمی ببینند .
فقط یک نام بی اعتبار ، یک نام به فنا رفته .
یک نام ، نام بی اعتبار ، که تنها برای مثال زدن خوب است .
مانند ایران نباشیم .
مانند ایرانیان نباشیم .
آنها هیچ چیز ندارند جز دروغ هایشان ، در کشور خودشان راستشان دروغ است ، در خارج از ایران راست و دروغشان را یکی حساب می کنند ، یک حرف بی اهمیت ، اگر از چهره تو ، اگر از توانایی های تو ، اگر حرف های تو خوششان بی آید تو انسان هستی ، در غیر این صورت هیچ اسمی حتی اسم یک انسان هم به تو داده نمی شود . ایران یا ایرانی دیگر نه اعتباری و نه پولی دارد برای زندگی کردن و نه برای معامله کردن و نه برای زنده ماندن .
بِمیر که خواهی مُرد ، پس زودتر یا برو یا بمیر .
نوشته از آقای آخر
تصویر از hakim-sina

#ایران#ایرانی#تحریم_ایران#فرزندان_ایران#دل_نوشته#مهاجر#مهاجرت#پناهندگی#آقای_آخر

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید