انسان پیر ، مُرد و خدا باز نیامد …

زجر تمامی ندارد،درد تمامی ندارد،مرگ تمامی ندارد،درد از آسمان می بارد،زجر مانند خون در جسم حرکت می کند،رد پاها را که دنبال می کنم،به خدا می رسم !خدایی که روبروی انسان نشسته و از نکته و مهربانی می گوید،از بام ، رودخانه ای پر از خون و مُرده می بینم !ترس دارم ، ترسی همراه… ادامه خواندن انسان پیر ، مُرد و خدا باز نیامد …