معلوم نیست ناراحتی یا متعجب ! – آقای آخر – Mr last

معلوم نیست ، ناراحتی یا متعجب ! تو تازه نه ماه داری ، نه ماه است که در اوج نبودن و بودن بسیار چیزها را فهمیده ای ! درد ، مادر ، دنیا ، زندگی ، دین ، آینده یا گذشته ! چهره من این روزها بسیار شبیه تو می شود ، در کار خود… ادامه خواندن معلوم نیست ناراحتی یا متعجب ! – آقای آخر – Mr last