هفت صبح به وقت اینجا

هفت صبح به وقت اینجاآه مى کشم چارى اى ندارمحتى نمى توانم با خودم هم زندگى کنماحساس مى کنم یک بیمار روانى تمام عیار شده امنه خواب دارم نه بیداریچشمانم ، صدایم ، فکرم !همه چیز را از خودم میگیرمدر فکر خواب در تابوتم ، ولى جرئت اتش را ندارم !از یادم نمی رود کارهایی… ادامه خواندن هفت صبح به وقت اینجا