دل بهاری

به یاد آن زمستانی که در دلم بهار زندگی بود . . .نه حال که بهار است و زمستانی سرد و سوزانی بیشـ وجود ندارد !