روزمرگی ها

واقعا مسخره بود ! سه چهار روزی منتظر پیشگویی جادوگر جعلی ماندم بودم او گفته بود روز ششم در خاورمیانه اخبار بزرگ و وحشتناکی منتشر می شود که شروع کننده آن رجب اردوغان می باشد ولی هیچ خبری نشد ! ساعت پنج صبح بود که خوابیدم...