به نام خدای یگانه

(۰)آدم از مدت ها قبل فکر خود فروشی به تمایلات خود و شخص خود ، همانند شیطان (۱) ، ولی نمی دانست که چگونه و چرا و دلیلی نداشتو شاید مانند بسیاری از انسان ها درگیر سردرگمی باور وجود خلقت خود و خدا بود (۲) و اینکه اینجا کجاست و من کجایم و راه انتخاب خوب و بد و گناه و غیر گناه را نمی دانست (۳) ،  

شیطان حوا را فریب داد و انسان نیز گناه کرد (۴) ، 

انسان مات و مبهوت نماند ، نه از خود نه از خدا هیچ یک نپرسید که این چیست و من بخورم چه می شود (۵) ، او نیز مانند ما از وجود و حضور خدا مطلع بود (۶) و می دانست هر آنگاه که سوال کند خدا آن را پاسخ خواهد داد (۷) ، 

آدم کامل بود و تنها ظاهرش به ما شبیه بود (۸) ، خدا او را شبیه به خودش آفریده بود و او آگاه بود (۹) ، همانگونه که برای پرندگان و و حیوانات به انتخاب و اختیار و خلق خود نام گذاشت (۱۰) ، 

آدم گناه کرد و حوا فریب خورد (۱۱) ، 

آدم و حوا هر دو جایگاه یکسانی داشتند در نزد خدا (۱۲) ، زن و مرد هر دو برابر بودند ، آنها با فرزندانشان که ما هستیم باید بهشت را که باغ عدن می شد گسترش می دادند و در آن همراه خدا زندگی ابدی می کردند (۱۳) ، به سبب گناه آدم و فریب حوا خدا زمین را ملعون کرد (۱۴) و انسان ، حیوانات،  پرندگان ، خزندگان گوشت خوار شدند (۱۵) ، انسان به مرگ محکوم شد ، به درد و زجر کشیدن ، چون زن شروع کننده این گناه بود زن وابسته مرد شد و تحت فرمان او و دچار درد زایمان (۱۶) ، 

این چنین شد که تمام برنامه های خدا برای انسان خراب شد (۱۷) برای انتخاب میل شخصی آدم و حوا (۱۸) ، آنها خواستند شبیه خداوند شناسنده نیک و بد شوند (۱۹) ، خدا از قبل به آنها اعلام کرده بود (۲۰) ، انسان دوست و همسایه خدا بود و محترم شمرده می شد (۲۱) ،خدا وجود درونی انسان را شبیه به خود و جسم او را منحصر به فرد آفرید (۲۲) ، انسان و نسلش مهمان خدا بودند تا آن زمان که شناسنده نیک و بد انسان خدا باشد چون که انسان خدا گونه آفریده شده بود (۲۳) ، آن زمان که انسان شناسننده خوب بد خود باشد گناه کار شمرده می شود به خاطر تفسیر خوب بد از هر دیدگاهی که خوب چیست یا اینکه بد چیست از دید (۲۴) ولی انسان آزاد و مختار است تنها دیگر نمی تواند با خدا مستقیم همسایه شود و به مرگ محکوم می شود (۲۵) و انسان دیگر زندگی ابدی ندارد و نمی کند و توسط هیچ مقدس با خدا ارتباط دارد (۲۶)  زاد و ولد می کند و می میرد تا آن زمان که خدا نظرش عوض شود (۲۷) ، 

انسان از همسایگی خدا باز ماند و زمین ملعون شد (۲۹) ، 

 خدا بعد از گناه انسان برای هدایت آنها به راه راست پیامبرانی فرستاد ()، به موسی کتاب و شریعت داد تا انسان  را با خدای خود آشنا کنند (۳۰) ، یکی از قوانینی که بعد از گناه انسان آمد قربانی کردند بود (۳۱) برای قادر مطلق (۳۲) ، او هیچ نیازی به قربانی انسان نداشت ولی برای احترام دوستی با خدا و رهایی انسان از این مرگ قانون قربانی کردن را گذاشت (۳۳) ، یکی از قوانین قربانی کردن برای قوم یهود نخست زاده حیوانات بود (۳۴) ، خدا بعد از گناه انسان اندیشید که برای این فرزندان خطاکار خود چه کند و گفت نخست فرزند خود را همانگونه که او شبیه به من است و انسان نیز شبیه من کامل بود می فرستم (۳۵) و مانند انسان یک گناه برایش در نظر می گیرم (۳۶) ولی باز این فرزند نخست خود را همانند انسان و شیطان آزاد می گذارم ببینم که کدامین اینها صداقت بیشتری دارند (۳۷) و خود را به تمایلات شخصی خود نمی فروشند (۳۸) و همیشه همراه حق متعال خدا یگانه یهوه فروتن هستند (۳۹) ، میکائیل نخستین فرزند خود در قالب انسان به صورت معجزه آسایی توسط هیچ مقدس در رحم  مریم پاکدامن و ایماندار قرار داد (۴۰) و وعده آمدن میکائیل را از طریق یحیی که او هم فرشته ای بود در قالب یک انسان (۴۱) به قوم یهود و بقیه مردم مژده دهد (۴۲) ، یحیی خود به صورت معجره آسایی آفریده شد (۴۳) تنها به این دلیل که مژده دهد که پسر یگانه خدا می آید (۴۴) برای آزادی انسان از این زندگی پر درد و زجر (۴۵) ، 

یحیی در رحم الیزابت همسر پیر ذکریا ایماندار آمد (۴۶) ، یحیی همانند شمشون آخر فرزند دیگر خدا فریاد زد (۴۷) ، عربده کشید (۴۸) و کمتر مردمانی گوش کردند (۴۹) ، میکائیل در قالب عیسی مسیح آمد (۵۰) ، پادشاهی خود و خدا را فریاد زد (۵۰) و کمتر کسی پذیرفت (۵۱) ، او بر رو صلیب رفت تا گناهی که آدم و حوا مرتکب شده بودند در نزد خدا بخشیده شود (۵۲) و عیسی مسیح نخست زاده خدا با زجر و درد فراوان قربانی شد (۵۳) و نه همراه شیطان شد و نه همراه فرزندان انسان (۵۴) او همراه خدا ماند و دوستی پر محبت یهوه خدا را با محبت و فروتنی پاسخ داد (۵۵)  ، 

اولین انسان ، آدم است و آخرین عیسی مسیح (۵۶) . 

خدا بعد از پسرش پیامبر دیگیری نفرستاد (۵۷) چون هرآنچه که لازم بود به موسی گفت و بعد از موسی، عیسی شریعت را باطل کرد (۵۸) و گفت تنها خدای خودت را با دل جان بشناس و بپرست (۵۹) و همانند او که با تو دوست است با او دوست باش (۶۰) و او را محترم بشمار (۶۱) چون او پدر آسمانی توست و تو قرار است در آینده ای نه چندان دور با او همسایه شوی (۶۲) و گفت با همسایه ات همانند آنچه باش که خدا با تو هست (۶۳) و تمام دنیا همسایه تو است (۶۴) ، تو انسانی و آزاد آفریده شده ای (۶۵) و آزادی حتی برای انتخاب خدای خود (۶۶)  تنها تا به زمانی که به آزادی کسی لطمه ای وارد نکنی ، حتی در فکر خود (۶۷) ، در فکر خود زنا هم مکن (۶۸)  فکر باطل مکن (۶۹) مانند همانچه که خدا با تو می کند پاک باش مانند روح القدس خدا (۷۰) . 

بعد از عیسی پیامبران و کتاب های بسیاری آمدند (۷۱) ، ولی همه باطل بودند چون که عیسی این را در کتاب خود از زبان خدا اعلام می کند (۷۲) ، عیسی در کتاب مقدس کلام نام دارد (۷۳) . 

در آسمان میان دوستان شیطان و دوستان خدا بحث شد (۷۴) در نهایت جنگ شد دروازه های آسمان باز شدند (۷۵) ، شیطان و همراهانش که شکست خورده بودند به زمین ملعون شده محکوم شدند (۷۶) و شیطان پادشاه زمین شد (۷۷) چون او کامل بود (۷۸) و قدرتمند و شبیه به خدا (۷۹) ، شیطان نیز هیچ است (۸۰) و در رفتار و ذهن است (۸۱) ، مانند وجود خدا که در رفتار و وجود ماست (۸۲) ، یک نام دیگر خدا که کلام گفته است محبت است (۸۳) ، شیطان پادشاه زمین با محمد همکاری کردند و کتاب قرآن و دین اسلام را درست کردند (۸۴) ، 

آنها جایگاه انسان های را در این دین نا برابر کردند (۸۵) ، مرد که محمد میشد برتر تر ساختند (۸۹) ، تمام غرور ، قدرت و احترام ، دنیا را به محمد و نسلش واگذار کردند (۹۰) ، بعد از مرگ محمد شیطان در وجود انسان ها بیشتر تر رخنه کرد چرا که او همیشه به خدا می گوید که این انسان های تنها به خاطر سود و منافع دنیا و سه مقدس تو را می خواهند (۹۱) و تا به رستاخیر میان ایمان داران به خدا و ایمان داران به شیطان و نفس خود جنگ و ستیز است (۹۲) چون که انسان لایق حکمرانی بر انسان نیست (۹۳) ،تنها صلح و عدالت واقعی در پاشاهی خدا ،و پسر یگانه او میکاعییل که در قالب عیسی مسیح وارد دنیا شد وجود دارد (۹۴) و همه انسان ها زن و مرد همه با هم برابر واقعی هستند (۹۵) . 

شیطان بعد از مرگ محمد ادیان شیطانی و کاذب دیگری نیز تولید کرد (۹۶) و برای مردم در هر سن و سلیقه ای بنا به میل شخصی او یک دین خلق کرد (۹۷) . 

در لابه لای این ادیان شیطانی یک فرقه خدایی می آید که شروع کننده آن شمشون آخر ملقب به آخر هیچ است او یک فرقه از راه و روش مسحیت را می آورد و مردم را به بیداری و اندیشیدن در مورد خدای خود و کاسبان اعتقادی دعوت می دهد و بانگ پادشاهی یهوه خدا و رستاخیز را می دهد (۹۸) ، عقیده فرقه شان بر هیچ شدن از دنیا و پر شدن از وجود پاک مقدس خداست (۹۹) ، آنها هیچند برای هیچ مقدس هیچ می شوند و سربازان گمنامی هستند برای یهوه و عیسی مسیح که تنها جایگاه ابدی و حال آنها در نزد پروردگارشان است (۱۰۰) ، محبت میکنند برای محبت و دوستی خدا بی هیچ منتی (۱۰۱)، آنها دوستی و صداقت با خدا با تمام دنیا عوض می کنند (۱۰۲) و سکس آنها سکس احساسی با هیچ مقدس است که قدرت خداست تا به دنیای سوم (۱۰۳) ، آنها خالی از هر گونه جنسیتی و شهوتی (۱۰۴) ، تنها به دنبال پاکی ذهن و قلب و رفتار (۱۰۵) ، پیام آنها به نام خدا ، برای خدا و من خود نیز جزیی از این خلقم (۱۰۶) ، هیچم کن هیچم آرزوست (۱۰۶) ، آنها مخالفان کاسبان اعتقاد و نفهمی مردم هستند (۱۰۷) و شمشون آخر بنیان گذار این فرقه بعد از بازگشت به ایران توسط حکومت خودکامانه شخصی جمهوری اسلامی به خاطر طرز فکرش به طرز وحشتناکی شکنجه و کشته می شود (۱۰۸) ، بعد از مرگ او انسان های بسیاری در سرار دنیا سر و صدا می کنند که چرا چنین فرد بی گناهی را کشتید (۱۰۹) ، جنگ میان کشور های اتفاق افتاده است و تمام سران دنیا در زیر یک سقف نشسته اند که برای صلح جهانی صحبت کنند و جنگ جهانی سوم تمام شود که همان لحظه عیسی مسیح و صد و چهل و چهار هزار همراهش بر زمین فرود می آیند (۱۱۰) و زمین و مردمان ایمان دار و خدا دوست را از شر تمامی این شریران  سیاستمدار و مذهبی نجات می دهند (۱۱۱) ، بعد از آن رستاخیز اتفاق می افتد ، آنگاه هیچ کس نمی تواند قدرت یهوه خدای یگانه و میکاییل پسر او را زیر سوال ببرد (۱۱۲) ،  سکوت خدا شکسته می شود ، زلرله های وحشتناکی اتفاق می افتد (۱۱۳) ، آسمان و زمین در هم ادغام می شوند جنون آمیز ، وحشتناک و ترسناک و دنیا پر از ترس و وحشت شده و مادر نوزاد شیر خوار خود را رها می کند از ترس (۱۱۴) ،آنها که خدا دوست بودند می مانند و آدم ، حوا ، تمام شریران  همه و همه نیست و هیچ و تمام می شوند (۱۱۵) ، انگار که اصلا وجود و شروعی نداشته اند (۱۱۶) ، آنها که می مانند زیر پادشاهی میکاییل پسر یگانه یهوه خدا به مدت هزار سال زندگی می کنند (۱۱۷) و در این هزار سال شیطان زندانی شده است (۱۱۸) و مردم بعد از رستاخیز زمین را با دستان خود با مصالح طبیعی و بدون ضرر به طبیعت می سازند (۱۱۹) ، دیگر انسان گوشت خوار نیست (۱۲۰) ، انسان با همان که عاشقش باشد زندگی میکند (۱۲۱) ، جایگاه همه برابر است ، (۱۲۲) و همه کامل هستند (۱۲۳) و بعد از هزار سال شیطان آزاد می شود و همه وسوه می شوند آنان که همراه خدا و وجود پاکش می مانند به دنیای سوم می روند، دنیای همسایگی مستقیم با خدا (۱۲۴) و آنان که همراه شیطان شدند تمام و هیچ و نابود می شوند یا به قول گذشاگان به جهنم (۱۲۵) . 

جهنم چیست واقعا ؟این واژه در زبان یونانی گِهنا و در زبان عبرانی وادی بنی‌هِنُّوم است ، امروزه این منطقه از نظر جغرافیایی وادی اِررابابی خوانده می‌شود که درّهٔ عمیق و باریکی،‏ از جنوب تا جنوب غربی اورشلیم است (۱۲۶) ،در زمان پادشاهان یهودا،‏ این مکان برای رسوم مشرکانه مورد استفاده قرار می‌گرفت.‏ به علاوه در آنجا مردم فرزندان خود را نیز به عنوان قربانی در آتش می‌سوزاندند (۱۲۷). 

‏ اِرْمیا نبی پیشگویی کرد که این دره مکانی برای کشتار مردم یهودا خواهد بود (۱۲۸) ؛‏ جایی که خدا،‏ مردم یهودا را به خاطر شرارتشان به دست بابلیان مجازات خواهد کرد (۱۲۹) ،این دره بعدها به زباله‌دانی شهر اورشلیم تبدیل شد؛‏ در این محل زباله‌ها سوزانده و آتش آن همواره افروخته نگه داشته می‌شد تا تمامی زباله‌ها از بین برود (۱۳۰).‏ هر چیزی که به درون جهنم انداخته می‌شد تماما نابود می‌شد و به خاکستر تبدیل می‌گردید (۱۳۱) ،سوزاندن شخص زنده در نظر یهوه خدا عملی نفرت‌آور است (۱۳۲).‏ خدا با اشاره به استفاده مردم ازجهان  (‏گِهنا)‏ در زمان اِرْمیای نبی،‏ چنین گفت:‏ ‹مکان‌های بلند خود را در توفت که در وادی ابن هِنُّوم است بنا نمودند تا پسران و دختران خویش را در آتش بسوزانند که من این کار را امر نفرموده و به خاطر خویش نیاورده بودم.‏›‏ (۱۳۳) به علاوه،‏ اعتقاد به این که مردگان رنج و عذاب می‌بینند نه با مهربانی خدا،‏ نه با  گفته های کتاب مقدس هماهنگی دارد (۱۳۴).‏ چون که عیسی مسیح کلام یهوه خدا به طور واضح و مشخص در این مورد چنین می‌گوید:‏ «مردگان هیچ نمی‌دانند.‏» (۱۳۵) 

عیسی مسیح به واژه «‏جهنم‏» با عنوان سمبولی برای نابودی ابدی در روز داوری یهوه خدا اشاره کرد (۱۳۶).‏ به همین دلیل «‏جهنم‏» مفهوم مشابهی با «دریاچه آتش» دارد که در کتاب مکاشفه آمده است (۱۳۷).‏ هر دوی این واژه‌ها مفهوم نابودی ابدی را در بر دارد که امکان رستاخیز از آن وجود ندارد (۱۳۸).‏ 

به نام خدا برای خدا و خلقش و من خود نیز جزیی از این خلقم . 

 

Samson last

Samson last

#blogger #programmer #web_developer

Leave a Reply